به وكلا ومشاورين مهاجرت ما اعتماد كنيد
خانه اطلاعات مختصر كبك‌ اسكان در كانادا برنامه ها خدمات اسنادي كه از سايت اخذ مي شود خبرنامه تماس با ما Marketing

تيم حقوق دان هاي حرفه ايما پيگيري پرونده متقاضيان را از ابتدا كه مطمئن شوند شرايط متقاضي سرمايه گذاري را دارند، نظارت روي روند رسيدگي پرونده، آماده سازي سرمايه گذاران براي مصاحبه با مقامات مهاجرتي و وكالت آنها در مصاحبه گزينش مهاجرت كبك در سراسر دنيا را انجام مي دهند. ما قادريم با همان همكاري آغازين ودفاتر خود در سراسر دنيا در مساعدت هاي فوري امكان موفقيت سرمايه گذاران را به حداكثر برسانيم. ما قادريم تمام خدمات زير را بدون هيچ هزينة اضافي در اختيار متقاضيان خود قرار دهيم.

ما خدمات خود را منحصراً به حقوق دان ها و مشاورين مهاجرت ارائه مي دهيم. ما به هيچ وجه وكالت مستقيم متقاضيان مهاجرت را در پرونده هاي آنها انجام نمي دهيم. ما وكالت را فقط از طريق حقوق دان ها و مشاورين مهاجرت اجرا مي كنيم.

مشاوره

حقوق دان ها وما با كمال ميل سؤالات مهاجرتي را پاسخ مي دهند و پيرامون پرونده هاي مهاجرت سرمايه گذاران مشاوره هاي لازم را ارائه مي دهند.

بررسي پرونده            

حقوق دان ها و متخصصان مهاجرت ما تقاضاي مهاجرت و تمام اسناد و مدارك تأييد كننده متقاضيان مهاجرت را قبل از تقديم به مقامات مهاجرت بررسي خواهند كرد تا از كامل بودن تقاضاي مهاجرت مطمئن شوند. ما بر اساس مشاهدات خود كه مبتني بر دانش حقوقي ما، تجربه ما و دانش ما از تفسيرهاي وزير مهاجرت از آئين نامه هاي مهاجرت مي باشد، يك گزارش مفصل تهيه خواهيم كرد. 

 

آماده سازي براي مصاحبه

حقوق دان هاي ما با موكلين خود كه تحت برنامه سرمايه گذاري كبك اقدام كرده اند تشكيل جلسه مي دهند و شخصاً آنها را براي مصاحبه با مقامات مهاجرت آماده مي كنند. ما برنامه ريزي هاي لازم را براي داشتن يك مترجم واجد صلاحيت انجام مي دهيم تا در صورت نياز، كار آماده سازي متقاضي را براي مصاحبه اجرا كند. حضور و اداي اظهارات لازم در جلسه مصاحبه حقوق دان هاي ما در هر جاي دنيا در جلسات مصاحبه گزينش كبك موكلين سرمايه گذاري حضور خواهند داشت. اين حضور فقط براي برنامه سرمايه گذاري مهاجرت كبك صادق است زيرا دولت كانادا حضور حقوق دان ها را در جلسات مصاحبه برنامه سرمايه گذاري مهاجرت كانادا، اجازه نمي دهد.

 

آماده سازي براي مصاحبه

حضور و نمايندگي در جلسه مصاحبه گزينش مهاجرين: تيم حقوقي ما براي فقط متقاضياني كه تحت برنامه سرمايه گذاري مهاجرين كبك تقاضاي مهاجرت دارند آماده اند كه در هر جاي دنيا در مصاحبه گزينش مهاجرت كبك شركت كنند. و از منافع آنها در آن جلسه مصاحبه دفاع نمايند. لطفاً توجه فرمائيد اين سرويس فقط براي برنامه سرمايه گذاري مهاجرين كبك وجود دارد زيرا دولت فدرال به وكيل اجازه نمي­ دهد در مصاحبه هائي كه  تحت برنامه سرمايه گذاري مهاجرت فدرال كانادا برگزار مي شوند، شركت كنند.

بررسي اداري

حقوق دان هاي ما در صورتي كه تقاضاي مهاجرت هر يك از موكلين توسط مقامات مهاجرت كبك به طورغير موجه رد شود قادرند تقاضاي تجديد نظر اداري را به مقامات مهاجرت تقديم كنند. خدماتي كه براي اجراي مصاحبه گزينش متقاضيان مهاجرت سرمايهگذاري وجود دارد.

سرويس  مالي

براي متقاضيان سرمايه گذاري هميشه اين امكان وجود ندارد كه براي تامين شرايط برنامه مهاجرت سرمايه گذاري كبك و فدرال كانادا دارائي خود را نقد كنند.اگر متقاضي سرمايه گذاري براي سرمايه گذاري مبلغ 800.000 دلار كانادا را نقدينگي لازم را ندارد يا ترجيح مي دهد براي برگشت منافع بيشتر خود در بخش هاي ديگر سرمايه گذاري كند، شركت اينداستريال الايانس اين امكان را براي متقاضيان سرمايه گذاري فراهم مي كند كه بتوانند سرمايه گذاري خود را از طريق فاينانس انجام دهند.  به اين طريق متقاضيان سرمايه گذاري قادر خواهند بود كه مبلغ نقدكردن سرمايه خود را به مقدار  قابل ملاحظه اي كاهش دهند در عين حال اطمينان پيدا كنند كه شرايط برنامه هاي سرمايه گذاري مهاجرت كبك يا فدرال كانادا را دارند.

خدماتي كه براي اجراي مصاحبه گزينش متقاضيان مهاجرت سرمايه گذاري وجود دارد

 استقبال و پذيرش در فرودگاه
رزرو هتل
خدمات ترجمه

 

This site respects the confidentiality policy.
Its use is subject to the conditions of the legal notice.
© 2015 Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc.
All rights reserved